change language: فا | En
ورود به پنل همکاران

Follow Us:

مواد اولیه و ذوب

مواد اولیه

تمام مواد اولیه بر اساس معیارهای مشخص از تأمین کنندگان مورد اعتماد خریده می شوند و قبل از استفاده از هر محموله بار جدید تست های کیفی دقیقی برای اطمینان از حفظ کیفیت مواد اولیه گرفته می شود.در هر سفارش تولید دستورالعمل مناسب ذوب سازی همراه با مناسب ترین و نزدیک ترین مواد خام برای هر گرید انتخاب می گردد.

ذوب

فرآیند ذوب در کوره های القائی فرکانس متوسط انجام می شود،تجهیزات ذوب عبارتد از:

  • یک کوره القائی فرکانس متوسط 10 تن دو بوته
  • 3 کوره القایی فرکانس متوسط 8 تن

کنترل فرآیند ذوب قبل از تخلیه ذوب و در خلال آماده سازی فرآیند ذوب سازی انجام می گردد.ترکیب شیمیایی تمام ذوب ها توسط اسپکترومتری جهت آنالیز عناصر ذوب بررسی و تنظیم می شود.